• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 937/TTg-KTN năm 2013 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 937/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 937/TTg-KTN
V/v bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3420/BKHĐT-QLĐT ngày 27 tháng 5 năm 2013) về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung 01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Ủy viên Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư được thành lập theo Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TCCV, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 937/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 26/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 937/TTg-KTN

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196329