• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 9372/CT-TTHT năm 2013 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 9372/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9372/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Bảo Việt Sài Gòn
Địa chỉ: Lầu 1, 2 Toàn nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi,
P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101527385-047

Trả lời văn bản số 1582/BVSG-KT ngày 30/10/2013 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm đ, Khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

“ Đối với trường hợp hoàn trả phí bảo hiểm và giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm:

Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là tổ chức kinh doanh, khi hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ), doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế GTGT, lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Hóa đơn này là căn cứ để doanh nghiệp bảo hiểm điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra, tổ chức tham gia bảo hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số thuế GTGT đã kê khai hoặc đã khấu trừ.

…”

Trường hợp Công ty hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng là tổ chức kinh doanh thì khi được hoàn phí khách hàng phải lập hóa đơn GTGT xuất giao cho Công ty theo hướng dẫn trên (không phụ thuộc vào chức năng kinh doanh của đơn vị). Hóa đơn này là căn cứ để hai bên kê khai điều chỉnh, việc Công ty đề nghị được lập hóa đơn theo trường hợp giảm phí bảo hiểm tại Điểm e Khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT3;
- Lưu: HC, TTHT.
2852– 290689(30/10/2013)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9372/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 14/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9372/CT-TTHT

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249750