• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Quản lý viên chức

 

Công văn 938/TCĐBVN-TCCB năm 2015 tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 938/TCĐBVN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BGIAO THÔNG VẬN TẢI
TNG CỤC ĐƯỜNG B
 
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/TCĐBVN-TCCB
V/v Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Trường Trung cấp chuyên nghiệp, TC nghề;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Các Trung tâm Kỹ thuật đường bộ.

 

Thực hiện Công văn số 14229/BGTVT-TCCB ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc “tuyển dụng, đào tạo, bố trí viên chức trong các Ban Quản lý dự án”, Tổng cục ĐBVN đã có Văn bản số 6248/TCĐBVN-TCCB ngày 25/11/2014 yêu cầu các đơn vị sự nghiệp thực hiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức theo quy định. Đến nay các đơn vị đã xây dựng xong Đề án Vị trí việc làm được Tổng cục trình Bộ GTVT xem xét trình Bộ Nội vụ phê duyệt; việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức các đơn vị đã triển khai nhưng chưa đầy đủ theo quy định.

Để thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các yêu cầu tại Văn bản số 6248/TCĐBVN-TCCB ngày 25/11/2014 và báo cáo các nội dung sau:

1- Thực trạng tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Tổng số biên chế được giao:      người

Số viên chức hiện có:      Người (Phụ lục 1)

Trong đó:

- Số viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch và đã ký HĐ làm việc:                người

- Số cán bộ chờ xét tuyển, thi tuyển để bổ nhiệm vào ngạch viên chức:                 ng

2- Lập kế hoạch xét tuyển, thi tuyển viên chức năm 2015 (Phụ lục 2)

Các đơn vị căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, biên chế hiện tại và nhu cầu tuyển dụng lập kế hoạch xét tuyển, thi tuyển 2015 trình Tổng cục xem xét phê duyệt, trong đó mô tả các vị trí việc làm cần tuyển, xác định yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo đối với từng vị trí dự tuyển và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có).

Những đơn vị từ năm 2014 trở về trước khi tuyển dụng chưa thực hiện xét tuyển và thi tuyển để bổ nhiệm vào ngạch viên chức, khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch xét tuyển hoặc thi tuyển để bổ nhiệm vào ngạch viên chức đảm bảo đúng quy định.

Các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo các nội dung trên kèm theo Phụ lục 1, 2 về Tổng cục ĐBVN, đồng thời gửi file về hộp thư điện tử tccb@drvn.gov.vn trước ngày 16/3/2015 để xem xét phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB (2).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ………….
(Kèm theo công văn số 938/TCĐBVN-TCCB ngày 03 tháng 03 năm 2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ đào tạo

Chức vụ, vị trí công tác

Ngày/tháng /năm tuyển dụng

Ngạch viên chức

Ký HĐLV

Ghi chú

Nam

Nữ

Xác định thời hn

Không xác định thời hạn

I. Trong chỉ tiêu biên chế

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ngoài chỉ tiêu biên chế

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo công văn số 938/TCĐBVN-TCCB ngày 03 tháng 03 năm 2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

Tên cơ quan, đơn vị: …………….

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015
THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN, THI TUYỂN

1. Thống kê số lượng biên chế và nhu cầu tuyển dụng

TT

Tên đơn vị trực thuộc

Tổng số biên chế được giao năm 2015

Tổng số viên chức hiện có

Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015

1.

...

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

2. Mô tả vị trí việc làm và yêu cầu, điều kiện các vị trí dự xét tuyển

TT

Tên đơn vị trực thuộc

Mô tả vị trí việc làm dự tuyển

Số lượng viên chức cần tuyển qua xét tuyển

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo

Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có)

Tổng số

Trong đó:

Viên chức A1 và tương đương

Viên chức Ao và tương đương

Viên chức loại B và tương đương

Nhận viên kỹ thuật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mô tả vị trí việc làm và yêu cầu, điều kiện các vị trí dự thi tuyển

TT

Tên đơn vị trực thuộc

Mô tả vị trí việc làm dự tuyển

Số lượng viên chức cần tuyển qua thi tuyển

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo

Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có)

Tổng số

Trong đó:

Viên chức A1 và tương đương

Viên chức Ao và tương đương

Viên chức loại B và tương đương

Nhận viên kỹ thuật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 938/TCĐBVN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam   Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 03/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 938/TCĐBVN-TCCB

351

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
276819