• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 9381/VPCP-KTTH năm 2015 về nhập khẩu và lưu hành xe mô tô ba bánh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9381/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9381/VPCP-KTTH
V/v nhập khẩu và lưu hành xe mô tô ba bánh

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 12790/BGTVT-PC ngày 25 tháng 9 năm 2015 về việc nhập khẩu và lưu hành xe mô tô ba bánh; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý với ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an. Việc nhập khẩu và lưu hành xe mô tô ba bánh thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 và s 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: CA, TC, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9381/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 12/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/11/2015, VPCP đã ban hành Công văn 9381/VPCP-KTTH nhập khẩu và lưu hành xe mô tô ba bánh.

Sau khi xem xét báo cáo của Bộ GTVT tại Công văn 12790/BGTVT-PC năm 2015 về việc nhập khẩu và lưu hành xe mô tô ba bánh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải quyết định đồng ý với ý kiến của Bộ GTVT và BCA. 

Theo đó, việc nhập khẩu và lưu hành xe mô tô ba bánh sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 32/2007/NQ-CP và Nghị quyết 05/2008/NQ-CP.

Từ khóa: Công văn 9381/VPCP-KTTH

426

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295388