• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Công văn 939/TXNK-CST năm 2018 về khai báo tờ khai trên VNACCS do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/TXNK-CST
V/v khai báo tờ khai trên VNACCS

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

Trả lời công văn số 158/HQHT-NV ngày 24/01/2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, số 1166/HQGLKT-NV ngày 30/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kontum báo cáo vướng mắc liên quan đến hệ thống VNACCS/VCIS, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về tỷ giá tính thuế

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Điều 35 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì Tổng cục hải quan phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm hoặc tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền kề trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ; công bố tỷ giá này trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để áp dụng xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần sau liền kề.

Tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan thì tỷ giá tính thuế ngày 23/10/2017 đối với đồng ngoại tệ USD là 1 USD= 22.685 VND.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thì tỷ giá tính thuế ngày 23/10/2017 đối với đồng ngoại tệ USD là 1 USD = 22.685 VND. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tính thuế đối với tờ khai số 101668898220 ngày 23/10/2017 theo tỷ giá USD ngày 23/10/2017 là 22.685 VND.

2. Vướng mắc khai mã miễn thuế nhập khẩu

Hiện nay hệ thống VNACCS đã thiết kế cho phép việc Thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trên hệ thống. Để đảm bảo yêu cầu quản lý và thống nhất, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kontum, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn doanh nghiệp thông báo Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS. Việc khai báo tại chỉ tiêu “Mã Biểu thuế nhập khẩu”, “Mã miễn/ giảm/ không chịu thuế nhập khẩu”, “Số đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu” thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC .

(Bảng mã Biểu thuế nhập khẩu, bảng mã miễn, giảm; không chịu thuế được đăng tại website Tổng cục Hải quan: https://www.customs.gov.vn)

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kontum, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên quan đến việc khai báo trên hệ thống VNACCS, thì liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan (HelpDesk) hoặc hòm thư hỗ trợ: bophanhotrotchq@customs.gov.vn để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kontum, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

Điều 21. Kiểm tra, xác định trị giá hải quan
...
3. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm tuần trước liền kề hoặc là tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền trước ngày thứ năm trong trường, hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ. Tỷ giá này được sử dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần.

Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tỷ giá thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Đối với các ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo thì xác định theo nguyên tắc tính chéo giữa tỷ giá đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là tỷ giá được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 35. Thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

1. Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (trong thời hạn hiệu lực của Quyết định áp dụng của Bộ trưởng Bộ Công Thương) là ngày đăng ký tờ khai hải quan. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo mức thuế, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế tại thời điểm tính thuế.

Trường hợp người nộp thuế kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan giấy trước ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng có tỷ giá khác với tỷ giá áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì cơ quan hải quan thực hiện tính lại số thuế phải nộp theo tỷ giá được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai.

2. Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

a) Tổng cục Hải quan phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm hoặc tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền kề trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ; công bố tỷ giá này trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để áp dụng xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần sau liền kề;

b) Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố, Tổng cục Hải quan cập nhật tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để áp dụng xác định tỷ giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 939/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 12/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 939/TXNK-CST

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375629