• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Thu tiền sử dụng đất

 

Công văn 9410/VPCP-NN năm 2019 về giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9410/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9410/VPCP-NN
V/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại văn bản số 5182/UBND-KTTC ngày 23 tháng 9 năm 2019 xin ý kiến giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (bản chụp xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Công an xem xét, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất nêu trên đúng thm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- UBND tỉnh Long An;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: NC, KTTH, CN, PL,
QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9410/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 16/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9410/VPCP-NN

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426895