• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9418/VPCP-KGVX năm 2016 về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9418/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9418/VPCP-KGVX
V/v chủ trương lập Quy hoạch tổng th di tích QGĐB Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Hi Phòng

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4152/BVHTTDL-DSVH ngày 13 tháng 10 năm 2016 và của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 về ch trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ch trương giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, XD
, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH,
KTN, KTTH, V.III;
-
Lưu: VT, KGVX(3), đđt.28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9418/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9418/VPCP-KGVX

285

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328164