• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

Văn bản pháp luật về Tập đoàn điện lực Việt Nam

 

Công văn 9443/BCT-TC năm 2018 về phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư dự án Thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 9443/BCT-TC
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9443/BCT-TC
V/v phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư dự án Thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

Kính gi: Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ có Công văn s 8255/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 8 năm 2018 gửi các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, y ban nhân dân (UBND) các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình. Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sử dụng vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang. Trong đó, Phó Thủ tướng giao: “Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình và cơ quan liên quan rà soát, tính toán tổng thể, đồng bộ những tồn tại của các dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang tại các địa phương v nhu cầu đầu dự án điện của Tập đoàn Điện lực Vit Nam sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn ngân sách đã cấp cho công tác bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Tuyên Quang;..”.

Trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Công văn số 4858/EVN-TCKT-KH ngày 26 tháng 9 năm 2018 về sử dụng nguồn vốn khấu hao phân b chi phí di dân, tái định cư dự án Thủy điện Sơn La, Tuyên Quang; Báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang tại Công văn số 2765/UBND-ĐTXD ngày 10 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Sơn La tại Công văn số 3192/UBND-TH ngày 14 tháng 9 năm 2018 và UBND tỉnh Hòa Bình tại Công văn s 1487/UBND-TCTM ngày 14 tháng 9 năm 2018. Bộ Công Thương đã có Công văn số 8244/BCT-TC ngày 09 tháng 10 năm 2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư dự án Thủy điện Sơn La, Tuyên Quang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 422/TB-VPCP ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về phương án sử dụng nguồn vn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bi thường, di dân, tái định cư dự án Thủy điện Sơn La, Tuyên Quang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. Về phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư:

1. Đề nghị Thủ tướng Chính ph cho phép sử dụng 3.600 tỷ đồng vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp chi cho bi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của EVN để hỗ trợ:

a) Tỉnh Sơn La 1.100 tỷ đồng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La) tỉnh Sơn La;

b) Tỉnh Hòa Bình 1.136 tỷ đồng thực hiện các dự án: Di dân tái định cư (316 tỷ đồng), hỗ trợ phát triển sản xuất (160 tỷ đồng) và đầu tư xây dựng kết cu hạ tầng (660 tỷ đồng) thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình;

c) Tỉnh Điện Biên 426 tỷ đồng thực hiện các dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

d) Tỉnh Tuyên Quang 938 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

2. S vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp chi cho bồi thường, di dân, tái đnh cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang còn lại, EVN quản lý, sử dụng theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của EVN (Ban hành kèm theo Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ).

II. Về phương án tổ chức triển khai, thực hiện:

1. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn EVN nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp s chênh lệch giữa vn chủ sở hữu của EVN với mức vn điều lệ quy định tại Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ tương ứng với số kinh phí nêu tại khoản 1 Mục I trên đây để hỗ trợ các địa phương.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và UBND các tnh: Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình và Điện Biên:

a) Rà soát, xác định cụ thể mức vốn đầu tư của từng dự án nêu tại khoản 1 Mục I và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng hiện hành.

b) Rà soát, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cân đối, b trí số vốn còn thiếu của các dự án di dân, tái định cư của thủy điện Sơn La, Tuyên Quang khác theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật ngân sách nhà nước.

Bộ Công Thương kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Ho
àng Quốc Vượng;
- UBND các t
ỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình, Điện Biên;
- Các Bộ: Tài c
hính, KH&ĐT, Tư pháp;
- Ủy ban Qu
ản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn Điệ
n lực Việt Nam;
- Cục ĐL;
- Vụ PC,
- Lưu: VT, TC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9443/BCT-TC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 19/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9443/BCT-TC

307

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
402051