• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Công văn 946/VPCP-CN năm 2019 về quyết toán dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 946/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 946/VPCP-CN
V/v quyết toán các dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư số 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng;
- Kiểm toán nhà nước;

Về đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 14760/BTC-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2018) và Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 13959/BGTVT-ĐTCT ngày 11 tháng 12 năm 2019) về việc quyết toán các dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính làm việc với Kiểm toán nhà nước để thống nhất phương án xử lý về những nội dung còn ý kiến khác nhau (trong đó có nội dung chưa có quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng), bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM

Nguyễn
Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 946/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 31/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 946/VPCP-CN

330

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406399