• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính phủ điện tử


 

Công văn 9471/VPCP-KGVX năm 2015 triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9471/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9471/VPCP-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ là đơn vị chủ trì tổ chức xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử (Nghị quyết 36a), Văn phòng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương:

1. Phân công lãnh đạo trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin. Ban hành kế hoạch hành động cụ thể về xây dựng chính quyền điện tử của địa phương trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao rà soát lại những chỉ tiêu liên ngành, xác định, rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của cơ quan, địa phương mình; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cơ quan, cá nhân trong việc triển khai thực hiện.

Căn cứ danh mục các nhóm các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, rà soát bổ sung để lập danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được thực hiện trong năm 2016; gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2015.

3. Khi lập kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a đề nghị tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

a) B trí đủ ngân sách cho xây dựng chính quyền điện tử;

b) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

c) Thực hiện kết ni, liên thông phần mềm quản lý văn bản tất cả các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã, hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm 2017.

d) Triển khai cung cấp dịch vụ công qua mạng điện tử theo hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan và tích hp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

đ) Triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử).

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nâng cấp hệ thống, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xây dựng hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều khiển để giảm thời gian ùn tắc giao thông, làm cơ sở cho hình thành hệ thống giao thông thông minh; hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động khẩn trương triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 36a gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 12 năm 2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, TTTH, các Vụ: KTTH, TH, HC;
- Lưu: VT, KGVX (3), Sơn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9471/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 16/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9471/VPCP-KGVX

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302013