• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9498/VPCP-V.III năm 2016 về nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Ủy ban dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9498/VPCP-V.III
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9498/VPCP-V.III
V/v nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Ủy ban dân tộc

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 749/UBDT-KHTC ngày 05 tháng 8 năm 2016 về việc xin chủ trương thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; ý kiến các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7381/BKHĐT-KTĐPLT ngày 12 tháng 9 năm 2016); Tài chính (Công văn số 12910/BTC-HCSN ngày 15 tháng 9 năm 2016); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 7637/BNN-KTHT ngày 08 tháng 9 năm 2016); Nội vụ (Công văn s 4238/BNV-TH ngày 09 tháng 9 năm 2016); Công Thương (Công văn số 8353/BCT-CNĐP ngày 08 tháng 9 năm 2016); Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 4440/BGDĐT-GDDT ngày 09 tháng 9 năm 2016); Ban Chỉ đạo Tây Bắc (Công văn số 252-CV/BCĐTB ngày 09 tháng 9 năm 2016), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đưa vào Chương trình công tác năm 2017 và giao Ủy ban Dân tộc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 đề án: Đề án xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc thiểu s cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 4 nhóm đối tượng, theo quy định tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; Đề án xây dựng tiêu chí xác định xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (không ban hành tiêu chí xác định thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135).

2. Để tránh trùng lắp với các chương trình, chính sách đã có hoặc đang được các Bộ, ngành xây dựng theo phân công của Thủ tướng Chính ph, Ủy ban Dân tộc không xây dựng và trình ban hành 3 đề án: Đề án xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số; Đề án xây dựng chính sách ổn định dân cư cho đồng bào dân tộc thiu số chưa định canh, định cư; Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả vùng dân tộc thiu số, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

3. Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đề xuất nội dung chính sách hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc thiểu s và miền núi, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tổng hợp trong chính sách hỗ trợ khởi nghiệp chung; không ban hành chính sách riêng.

4. Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đề xuất chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiu số và miền núi, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp chung; không ban hành chính sách riêng.

5. Ủy ban Dân tộc làm việc với các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các địa phương liên quan, thống nhất đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xây dựng Đề án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện lưới quốc gia sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt.

6. Về đề nghị tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương nhân sỹ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số và Hội nghị toàn quốc biểu dương người có uy tín tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, đề xuất việc lồng ghép để tổ chức thành 1 hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo
dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: V
ăn thư, V.III (3).38

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9498/VPCP-V.III   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9498/VPCP-V.III

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328378