• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải


Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Công văn 9502/VPCP-KTTH năm 2014 triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9502/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9502/VPCP-KTTH
V/v triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển quốc tế

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Quốc phòng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 13178/BGTVT-PC ngày 17 tháng 10 năm 2014), Bộ Tài chính (Công văn số 16085/BTC-TCHQ ngày 05 tháng 11 năm 2014), Bộ Quốc phòng (Công văn số 9149/BQP-BĐBP ngày 06 tháng 11 năm 2014), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 9040/BNN-TCCB ngày 10 tháng 11 năm 2014) về việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển quốc tế, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế tham gia xử lý 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải thông qua chức năng nhận bản khai điện tử và trả kết quả (trạng thái xử lý) tại Cổng thông tin một cửa quốc gia ngay từ giai đoạn 1.

2. Bộ Tài chính nghiên cứu đưa những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia vào các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hải quan có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9502/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 27/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9502/VPCP-KTTH

259

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258804