• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Công khai ngân sách

 

Công văn 9505/BTC-NSNN năm 2017 về công khai ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 9505/BTC-NSNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9505/BTC-NSNN
V/v công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm cụ thể hóa quy định về công khai ngân sách nhà nước được quy định trong Luật ngân sách nhà nước số  83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017) và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017).

Để giúp cho các cơ quan, đơn vị, các cấp thực hiện đúng các quy định về công khai ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh theo quy định về nội dung, hình thức và thời điểm công khai, bắt đầu đối với ngân sách 6 tháng đầu năm 2017.

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc việc công khai ngân sách cấp mình theo quy định của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính (đối với các cấp ngân sách thực hiện công khai bắt đầu từ ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 - công khai trước ngày 15/7/2017; đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thực hiện công khai bắt đầu từ ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 - công khai trước ngày 15/10/2017).

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thiết lập trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân, đồng thời chỉ đạo Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với những huyện đã có Trang thông tin điện tử) lập chuyên mục CÔNG KHAI NGÂN SÁCH trên Trang thông tin điện tử để công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách theo quy định, trong đó tạo lập các chuyên mục con theo các nội dung công khai sau: (1) Dự toán NSĐP trình HĐND; (2) Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định; (3) Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm); (4) Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn; (5) Tổng hợp tình hình công khai.

Bộ Tài chính xin thông báo tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Lưu: VT, Vụ NSNN.(T130b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9505/BTC-NSNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 17/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9505/BTC-NSNN

324

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365133