• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 9559/BTC-HCSN năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 9559/BTC-HCSN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9559/BTC-HCSN
V/v thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014.

Hiện nay, việc đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân được thực hiện theo Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất trong quá trình thực hiện đấu thầu, trong thời gian Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 chưa được sửa đổi, bổ sung, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP , các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 68/2012/TT-BTC nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9559/BTC-HCSN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 15/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9559/BTC-HCSN

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243099