• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

Văn bản pháp luật về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

 

Công văn 9573/BNN-TCLN năm 2015 đôn đốc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 9573/BNN-TCLN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9573/BNN-TCLN
V/v đôn đốc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (gọi tắt là Nghị định 99), trong 5 năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai chính sách, bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định; hàng năm, huy động được nguồn tài chính trên 1.000 tỷ đồng, để chi trả, góp phần cải thiện sinh kế, tạo động lực cho các chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tham gia các hoạt động quản lý bảo vệ, phát triển rừng gắn với xây dựng nông thôn mới ở các vùng miền núi.

Tuy vậy, nguồn thu dịch vụ môi trường rừng chủ yếu từ hai nhóm đối tượng: các cơ sở sản xuất thủy điện, chiếm tỷ lệ 98%; cơ sở sản xuất cung ứng nước sạch, chiếm tỷ lệ gần 2%; trong khi đó, nguồn thu từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường rừng còn rất hạn chế, chiếm tỷ lệ khoảng hơn 0,1%, chưa tương xứng với tiềm năng.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 99: “Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch”. Tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 99: “Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tính bằng 1 đến 2% doanh thu thực hiện trong kỳ”; đồng thời, Chính phủ cũng “giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định các đối tượng phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

Nhằm tiếp tục tăng cường thực thi chính sách, huy động nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần bảo vệ, phát triển rừng bền vững, gắn với xóa đói, giảm nghèo cho cộng đồng dân cư sống gắn bó với rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với lĩnh vực du lịch./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- BT. Cao Đức Phát (báo cáo);
- Bộ VHTT&DL (để phối hợp);
- Sở NN&PTNT, Quỹ BV&PTR các cấp;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Điều 7. Đối tượng và loại dịch vụ phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng
...

4. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
...

4. Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng.

a) Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tính bằng 1% đến 2% trên doanh thu thực hiện trong kỳ;

b) Xác định số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng

Số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong kỳ hạn thanh toán (đ) bằng doanh thu nhân với mức chi trả (từ 1 đến 2%).

c) Giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối tượng phải chi trả bao gồm các tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9573/BNN-TCLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 24/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/11/2015, Bộ NNPTNT đã ban hành Công văn 9573/BNN-TCLN đôn đốc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Nhằm tiếp tục tăng cường thực thi chính sách, huy động nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần bảo vệ, phát triển rừng bền vững, gắn với xóa đói, giảm nghèo cho cộng đồng dân cư sống gắn bó với rừng, Bộ NNPTNT đề nghị UBND cấp tỉnh khẩn trương chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với lĩnh vực du lịch.

Từ khóa: Công văn 9573/BNN-TCLN

2.780

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296670