• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 96/BCT-CNNg năm 2015 công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit do Bộ Công Thương ban hành

Tải về Công văn 96/BCT-CNNg
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 96/BCT-CNNg
V/v công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Căn cứ Điều 15 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 về việc công bố công khai quy hoạch khoáng sản, Bộ Công Thương thông báo việc công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng Apatit giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 (Quy hoạch quặng apatit 2014) như sau:

- Quy hoạch quặng apatit 2014 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2014. Quyết định số 1893/QĐ-TTg nêu trên đã được gửi đến các địa phương, các cơ quan liên quan và đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

- Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường (quản lý về tài nguyên khoáng sản) và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nơi có hoạt động khoáng sản apatit, Bộ Công Thương gửi kèm theo công văn này 01 bộ hồ sơ Quy hoạch đầy đủ (Thuyết minh, bản vẽ). Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về bộ hồ sơ Quy hoạch đầy đủ đề nghị liên hệ trực tiếp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ theo địa chỉ số 38 phố Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội để đăng ký xuất bản.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tập trung chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Quy hoạch.

Trên đây là thông báo của Bộ Công Thương về việc công bố Quy hoạch quặng apatit 2014; các ý kiến liên quan đến việc công bố Quy hoạch quặng apatit 2014 đề nghị gửi về Bộ Công Thương để tiếp thu và giải đáp kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn HC Việt Nam;
- Công ty TNHH 1 TV Apatit Việt Nam;
- Lưu: VT, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Điều 15. Lấy ý kiến và công bố quy hoạch khoáng sản

1. Việc lấy ý kiến về quy hoạch khoáng sản được thực hiện như sau:

a) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 10 của Luật này, tổ chức lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có liên quan về quy hoạch khoáng sản trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 của Luật này tổ chức lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan về quy hoạch khoáng sản trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quy hoạch khoáng sản được phê duyệt hoặc được điều chỉnh, cơ quan tổ chức lập quy hoạch khoáng sản có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch khoáng sản.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 96/BCT-CNNg   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 96/BCT-CNNg

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263009