• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 9611/QLD-MP năm 2016 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 9611/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9611/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH Nhi An
(Địa chỉ: 61 đường số 5, Cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 12/5/2016 tại Công ty TNHH Nhi An,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 02 sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng Purederm sau:

- Sản phẩm mỹ phẩm ADS 342 Clean & Fresh Pelling Gel (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 119133/15/CBMP-QLD, ngày cấp: 14/9/2015):

+ Tên và địa chỉ Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Nhi An (Địa chỉ: 61 đường số 5, Cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh).

+ Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên sản phẩm ghi trên nhãn (Clean & Fresh Peeling Gel) và tính năng sản phẩm ghi trên nhãn phụ không đúng như hồ sơ đã công bố.

- Sản phẩm mỹ phẩm ADS 313 Eye Puffiness Minimizing Patches "Gingko" (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 113430/15/CBMP-QLD, ngày cấp: 11/8/2015):

+ Tên và địa chỉ Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Nhi An (Địa chỉ: 61 đường số 5, Cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh).

+ Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có nhãn phụ ghi tính năng không đúng như hồ sơ đã công bố.

2. Công ty TNHH Nhi An phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/7/2016.

3. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty TNHH Nhi An báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;

- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9611/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 09/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9611/QLD-MP

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
315527