• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục đại học

 

Công văn 9612/VPCP-KGVX năm 2014 về việc văn bản hướng dẫn Nghị định 141/2013/NĐ-CP giáo dục đại học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9612/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9612/VPCP-KGVX
V/v ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2013. Khoản 2 Điều 8 của Nghị định quy định: “Thang, bậc lương đối với giảng viên được quy định cụ thể, có sự phân biệt khác nhau giữa năm chức danh: Trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Chức danh phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương ứng ngạch chuyên viên cao cấp. Chức danh giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp”; Khoản 1 Điều 11 của Nghị định giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Đến nay, Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ chưa được hướng dẫn là quá chậm trễ, gây vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới. Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: NV, KHCN, TC, KHĐT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: TH, PL, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Điều 11. Trách nhiệm thi hành Nghị định

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Chính sách đối với giảng viên
...

2. Thang, bậc lương đối với giảng viên được quy định cụ thể, có sự phân biệt khác nhau giữa năm chức danh: Trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư theo quy định của Luật giáo dục đại học. Chức danh phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương ứng ngạch chuyên viên cao cấp. Chức danh giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9612/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9612/VPCP-KGVX

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259214