• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Công văn 9636/BTC-NSNN năm 2017 về số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019-2020 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 9636/BTC-NSNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9636/BTC-NSNN
V/v số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2018 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2018 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2019-2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định Luật ngân sách nhà nước (NSNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 5 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2017 hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn và dự kiến Khung cân đối NSNN năm 2018, kế hoạch 3 năm 2018-2020, Bộ Tài chính thông báo số kiểm tra dự toán thu, chi NSNN năm 2018 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2019-2020 cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo biểu đính kèm).

Căn cứ số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2018 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2019-2020 được thông báo; quy định của pháp luật có liên quan về các khoản thu phí, lệ phí; các chế độ chính sách chi ngân sách đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định; chế độ, chính sách mới thực hiện từ năm  2018, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2018 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2019-2020 cho các đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp dưới; đồng thời, tổng hợp báo cáo dự toán thu, chi NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020 của địa phương theo đúng quy định của Luật NSNN, Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 71/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính (Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);
- Cục thuế; (Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT; Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

SỔ KIỂM TRA THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 VÀ DỰ KIẾN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019-2020

TỈNH: ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Văn bản số 9636/BTC-NSNN  ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính)

STT

 

NỘI DUNG

SỔ KIỂM TRA NĂM 2018

DỰ KIẾN

GIAI ĐOẠN 2018-2020

NĂM 2019

NĂM 2020

a

 

b

1

2

3

4=1+2+3

I

THU NỘI ĐỊA (1)

1.035.000

1.150.000

1.270.000

3.455.000

II

SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

5.666.899

5.666.899

5.666.899

17.000.697

III

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (2)

6.505.975

6.603.289

6.706.091

19.815.355

 

Trong đó: Chi thường xuyên (3)

5.713.980

5.713.980

5.713.980

17.141.941

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Không bao gồm thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu tiền bán phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế ngân sách trung ương hưởng 100%.

(2) Mức chi cân đối ngân sách địa phương được xác định trên cơ sở dự kiến số thu nội địa nêu trên và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, trong đó phân cấp thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu tạm tính theo tỷ lệ (%) giữa sản lượng xăng dầu sản xuất, bán ra trong nước như năm 2017, số bổ sung cân đối  được ổn định như năm 2017; chưa bao gồm chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và số bội thu, bội chi ngân sách địa phương (nếu có). Trường hợp số thu có biến động và/hoặc thay đổi tỷ lệ (%) giữa sản lượng xăng dầu sản xuất, bán ra trong nước làm thay đổi phân cấp số thu thuế bảo vệ môi trường giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, số bổ sung cân đối ngân sách và mức chi sẽ được điều chỉnh.

- Đã bao gồm chi trả nợ lãi, phí, chi phí phát sinh khác và nguồn chi trả nợ gốc các khoản vay của chính quyền địa phương (nếu có).

- Đã bao gồm 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) dự toán năm trước dành để thực hiện cải cách tiền lương.

- Chưa bao gồm kinh phí tăng thêm để thực hiện tiền lương cơ sở 1.300.000đ/tháng do thời điểm này chưa xác định được nhu cầu và nguồn ngân sách địa phương đảm bảo tiền lương tăng thêm năm 2017 (kinh phí tăng thêm để thực hiện tiền lương cơ sở 1.300.000 đ/tháng sẽ được xác định khi thảo luận dự toán năm 2018 với các địa phương).

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9636/BTC-NSNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 19/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9636/BTC-NSNN

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365134