• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9638/VPCP-NN xử lý kiến nghị của Tỉnh ủy Thanh Hóa về khắc phục đợt lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên địa bàn tỉnh từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9638/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9638/VPCP-NN
V/v xử lý kiến nghị của Tỉnh ủy Thanh Hóa về khắc phục đợt lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên địa bàn tỉnh từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Tỉnh ủy Thanh Hóa tại Báo cáo số 303-BC/TU ngày 17 tháng 9 năm 2018 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục đợt lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên địa bàn tỉnh từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan khẩn trương tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai và kiến nghị của các địa phương (trong đó có tỉnh Thanh Hóa), đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Giao các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục thiên tai, xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Tỉnh ủy Thanh Hóa tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền, tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Các Bộ: XD, CT, TT&TT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, NN (3). Tuynh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9638/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 05/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9638/VPCP-NN

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
396323