• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải

Công văn 965/BXD-KTXD năm 2018 về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 965/BXD-KTXD
V/v định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1785/BGTVT-KCHT ngày 22/2/2018 của Bộ Giao thông vận tải về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì định mức xây dựng được công bố là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP quy định các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ phương pháp lập định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn, tổ chức lập và công bố định mức xây dựng cho các công việc đặc thù của chuyên ngành và địa phương sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải và các tài liệu gửi kèm, Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Giao thông vận tải công bố định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải như định mức gửi kèm theo văn bản số 1785/BGTVT-KCHT nêu trên.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát các hao phí định mức trong quá trình thực hiện, nếu chưa phù hợp thì trao đổi với Bộ Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD (S)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Điều 19. Quản lý định mức xây dựng
...
3. Định mức xây dựng được công bố quy định tại Khoản 1, 2 Điều này là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 36. Các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ phương pháp lập định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn, tổ chức xây dựng và công bố các định mức dự toán xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù của Bộ, địa phương sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 965/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 04/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 965/BXD-KTXD

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381926