• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 9654/VPCP-KTTH năm 2017 về thanh toán vốn cho Dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9654/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9654/VPCP-KTTH
V/v thanh toán vốn cho Dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, TP. Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ; Giao thông vận tải Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7132/BGTVT-KHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2017; ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 9906/BTC-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2017, Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5901/BKHĐT-KCHTĐT ngày 20 tháng 7 năm 2017 và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại văn bản số 5317/UBND-SGTVT ngày 13 tháng 7 năm 2017; ý kiến của lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc bổ sung danh mục và nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để hoàn trả cho Dự án xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng (Dự án), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải cân đối, đề xuất mức vốn bố trí từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được phân bổ của Bộ để thanh toán cho Dự án từ năm 2017; đồng thời thực hiện việc bổ sung Dự án vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn của Bộ Giao thông vận tải để thanh toán cho Dự án trong năm 2017; rà soát, xác định số vốn còn thiếu để thanh toán cho Dự án trong các năm tiếp theo, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bố trí từ nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát các dự án đã hoàn thành thuộc trách nhiệm bố trí vốn của ngân sách trung ương nhưng chưa được cân đối, bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thanh toán, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg các Vụ: TH, TKBT, CN, QHĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3),Hằng.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9654/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 12/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9654/VPCP-KTTH

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364900