• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9667/VPCP-KGVX năm 2017 về tổ chức Hội nghị tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9667/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9667/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Hội nghị tài trợ

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 7242/BKHĐT-LĐVX ngày 05 tháng 9 năm 2017) về tổ chức Hội nghị được phân công trong chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo đồng ý tổ chức chung 01 hội nghị vào ngày 17 tháng 10 năm 2017 như phương án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7242/BKHĐT-LĐVX.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: LĐTBXH, NNPTNT, Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: NN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9667/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 12/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9667/VPCP-KGVX

313

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361447