• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


 

Công văn 9670/VPCP-NN năm 2020 về thúc đẩy phát triển thị trường cacbon do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9670/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9670/VPCP-NN
V/v Báo điện tử Sài Gòn Giải phóng Online phản ánh

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Báo điện tử Sài Gòn Giải phóng Online ngày 30 tháng 10 năm 2020 có bài viết: Thúc đẩy phát triển thị trường cacbon, trong đó có nội dung “Phát triển thị trường cacbon thông qua công cụ tài chính như thuế, mua bán cacbon là biện pháp hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính... Giải pháp định giá phát thải cacbon mở ra nhiều hướng đi mới trong bảo vệ môi trường, buộc các cơ sở sản xuất phải đầu tư giảm thiểu khí nhà kính hoặc trả tiền để mua tín chỉ cacbon... Do đó, cần có một sàn giao dịch chính thống, uy tín để các doanh nghiệp tìm đến hợp tác và để xây dựng được thị trường cacbon, Chính phủ cần hỗ trợ thông tin về công nghệ, chính sách, kỹ thuật nhiều hơn cho doanh nghiệp...” (bản chụp xin gửi kèm theo).

Về nội dung Báo phản ảnh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đánh giá trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TP, GTVT, CT, XD, KHĐT, TC (kèm bản chụp);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CN, KTTH, PL, KGVX, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2b)
. Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9670/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9670/VPCP-NN

91

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458343