• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

Công văn 9673/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 3 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9673/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9673/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý 3 năm 2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Về báo cáo của VCCI tại công văn số 1882/PTM-KHTH ngày 16 tháng 10 năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong quý 3 năm 2020 (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Các bộ, ngành, địa phương có tên tại phụ lục 4 công văn số 1882/PTM-KHTH ngày 16 tháng 10 năm 2020 của VCCI khẩn trương trả lời kiến nghị còn tồn đọng của các doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

2. Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương và Thanh tra Chính phủ theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của các doanh nghiệp tại phụ lục 1 công văn số 1882/PTM-KHTH ngày 16 tháng 10 năm 2020 của VCCI, đồng gửi Văn phòng Chính phủ, VCCI để tổng hợp; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo đê các Bộ, thanh tra Chính phủ và cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9673/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 19/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9673/VPCP-ĐMDN

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458344