• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Công văn 969/BHXH-QLT năm 2019 thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 969/BHXH-QLT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/BHXH-QLT
V/v thực hiện quy chế cấp mã s bo him xã hội cho người tham gia theo Quyết định s 346/QĐ-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sdụng lao động trên địa bàn TP. H Chí Minh;
- Đại lý thu bo hiểm xã hội, bảo him y tế;
- Cơ sgiáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tng Giám đốc Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 ban hành quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, bo him y tế (BHYT).

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; các đại lý thu BHXH, BHYT; các cơ sgiáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là cơ quan qun lý đối tượng) thực hin theo hướng dẫn như sau:

Khi quan qun lý đối tượng có phát sinh tăng mới đi tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bo him tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ BNN) thì hướng dẫn người tham gia vào trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam http://baohiemxahoi.gov.vn để tra cu mã s BHXH.

1. Trường hợp khi tra cứu thấy mã số BHXH trùng khớp thông tin về họ tên, ngày sinh, giới tính, tnh/huyện/xã nơi khai sinh thì ghi mã số và đầy đủ thông tin vào mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mu TK1-TS)

Căn cứ vào mẫu TK1-TS cơ quan quản lý đối tượng kê khai đầy đủ chính xác mã s BHXH vào Mu D02-TS; Mu D03-TS; Mu D05-TS gửi cho cơ quan BHXH kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.

2. Trường hợp chưa có mã số BHXH: hướng dẫn người tham gia kê khai đy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình.

Khi lập Mu D02-TS, Mu D03-TS, Mu D05-TS gửi cơ quan BHXH phải gửi kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.

Lưu ý: Nếu cơ quan qun lý đối tượng không kê khai đầy đủ thông tin vào mu TK1-TS và phụ lục thành vn hộ gia đình thì cơ quan BHXH strả hồ sơ để người tham gia và cơ quan quản lý đi tượng kê khai bổ sung.

Yêu cầu các cơ quan quản lý đối tượng thực hiện theo đúng quy đnh trên đây, trường hợp có vướng mc, kiến nghị, liên hệ BHXH Thành phố H Chí Minh (phòng Qun lý thu) để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó GĐ (để b/c);
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận - huyện;
- Website BHXH TPHCM;
- Lưu: VT, QLT (Thi).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 969/BHXH-QLT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Phan Văn Mến
Ngày ban hành: 09/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết

Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh ban hành Công văn 969/BHXH-QLT năm 2019 thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định 346/QĐ-BHXH.

 

Theo đó, BHXH Tp. Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan quản lý đối tượng khi có phát sinh tăng mới đối tượng tham gia BHXH thì thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Vào trang thông tin http://baohiemxahoi.gov.vn tra cứu mã số BHXH;

  • Nếu mã số BHXH trùng khớp thông tin về họ tên, ngày sinh, giới tính, tỉnh/huyện/xã nơi khai sinh thì ghi mã số và đầy đủ thông tin vào mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS;

  • Căn cứ vào mẫu TK1-TS, doanh nghiệp kê khai đầy đủ, chính xác mã số BHXH vào mẫu D02-TS, mẫu D03-T, mẫu D05-TS gửi cơ quan BHXH kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.

Trường hợp chưa có mã số BHXH thì hướng dẫn người tham gia kê khai đầy đủ, thông tin vào mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 969/BHXH-QLT ban hành ngày 09/5/2019.

Từ khóa: Công văn 969/BHXH-QLT

574

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
413474