• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 9703/VPCP-ĐMDN năm 2016 về chuyển Ban quản lý khai thác cung cấp nước sạch huyện Châu Thành thành công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9703/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9703/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển Ban quản lý khai thác cung cấp nước sạch huyện Châu Thành thành công ty c phần.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (công văn số 5178/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 14723/BTC-TCDN ngày 18 tháng 10 năm 2016); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8980/BKHĐT-PTDN ngày 27 tháng 10 năm 2016); Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 4254/LĐTBXH-LĐTL ngày 27 tháng 10 năm 2016); Nội vụ (công văn số 5015/BNV-TCBC ngày 25 tháng 10 năm 2016); Xây dựng (công văn số 2358/BXD-KHTC ngày 24 tháng 10 năm 2016) về chủ trương c phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập Ban Quản lý khai thác cung cấp nước sạch huyện Châu Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ch trương chuyển Ban Quản lý khai thác cung cấp nước sạch huyện Châu Thành thành công ty cổ phần, hoàn thành chuyển đổi trong năm 2017.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre:

- Thực hiện việc chuyển đổi này theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phn và pháp luật có liên quan.

- Căn cứ vào Quyết định thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước để quyết định tỷ lệ Nhà nước nắm giữ tại Công ty cổ phần.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, NV, XD;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, ĐMDN(3).Th
o 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9703/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 11/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9703/VPCP-ĐMDN

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329735