• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi

 

Công văn 9717/BNN-KHCN năm 2014 công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 9717/BNN-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9717/BNN-KHCN
V/v công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Căn cứ Kết quả thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia kèm theo Công văn số 1219/TĐC-CL ngày 06/8/2013 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thông báo kết quả thẩm định dự thảo TCVN về Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị được giao chủ trì xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia tiếp thu, chỉnh sửa. Nội dung các dự thảo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu để công bố, gồm:

TT

Tên tiêu chuẩn quốc gia

Số hiu TCVN

1.

Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê biển

TCVN 9901:2014

2.

Công trình Thủy lợi - Công trình ở vùng triều - Yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng

TCVN 9904:2014

Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia trên (Dự thảo tiêu chuẩn gửi kèm theo công văn này)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN (05b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Như Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9717/BNN-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Như Cường
Ngày ban hành: 03/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9717/BNN-KHCN

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259626