• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu

 

Công văn 974/TCĐBVN-QLBTĐB về xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án Sửa chữa định kỳ 2015 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 974/TCĐBVN-QLBTĐB
Bản Tiếng Việt

B GIAO THÔNG VẬN TẢI
TNG CỤC ĐƯỜNG B
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/TCĐBVN-QLBTĐB
V/v xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án Sửa chữa định kỳ 2015.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III, IV;
- Các Sở Giao thông vận tải được ủy thác quản lý quốc lộ.

 

Căn cứ hạn mức kinh phí bảo trì được giao, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng trình Hội đồng Quỹ BTĐBTW kế hoạch chi năm 2015 (văn bản số 69/TCĐBVN-KHĐT ngày 08/01/2015). Hiện nay Quỹ BTĐBTW mới tạm giao kế hoạch chi (Quyết định số 02/QĐ-QBTTW ngày 05/02/2015) cho công tác BDTX, một số công trình SCĐK và một số công tác khác. Trong thời gian chờ Quỹ BTĐBTW giao chính thức, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình, hạn chế tăng phát sinh hư hỏng và tránh thi công trong mùa mưa, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị căn cứ kế hoạch chi năm 2015 Tổng cục đã trình Hội đồng Quỹ để lập, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án sửa chữa định kỳ với những định hướng như sau:

1. Đối với dự án được bố trí đủ kinh phí: lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án;

2. Đối với dự án chưa được bố trí đủ kinh phí, các đơn vị lựa chọn những vị trí hư hỏng nặng (liên tục với chiều dài lớn, không lẻ tẻ), bóc tách khối lượng, lập giá gói thầu phù hợp với kinh phí Tổng cục ĐBVN đã trình Quỹ BTĐBTW để thực hiện;

3. Các trường hợp đặc biệt, đơn vị có văn bản báo cáo Tổng cục ĐBVN để xem xét, giải quyết theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó TCT(để ch/đ);
- Văn phòng Quỹ BTĐBTW;
- Các Vụ: ATGT, KHĐT, TC;
- Lưu VT, QLBTĐB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 974/TCĐBVN-QLBTĐB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam   Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 05/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 974/TCĐBVN-QLBTĐB

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267242