• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Công văn 9740/BYT-BH năm 2015 về thu hồi thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 9740/BYT-BH
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9740/BYT-BH
V/v thu hồi thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành.
(Sau đ
ây gọi chung là Đơn vị)

 

Theo quy định của Luật BHYT, các cơ sở khám bệnh, cha bệnh BHYT có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và thông báo cho tổ chức BHYT những trường hợp vi phạm về sử dụng thẻ BHYT; trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại Công văn số 4693/BHXH-ST ngày 24/11/2015, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với cơ quan BHXH trong việc thu hồi thẻ BHYT đối với những trường hợp người lao động tự ý ngừng việc nhưng không nộp lại thẻ BHYT.

- Để thu hồi thẻ BHYT đối với các trường hợp đã ngừng đóng BHYT nhưng không thu được thẻ BHYT, Thủ trưởng các đơn vị đề nghị cơ quan BHXH cung cấp phần mềm có cơ sở dữ liệu là các trường hợp đã ngừng đóng BHYT nhưng không thu được thẻ BHYT, có chức năng lọc số thẻ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT để thực hiện công tác rà soát kiểm tra, phát hiện các trường hợp nêu trên, bảo đảm được nhanh chóng, thuận tiện trong quá trình phục vụ người bệnh khám bệnh, cha bệnh BHYT.

- Chỉ đạo các cơ sở, bộ phận thuộc quyền quản lý khi tiếp nhận hồ khám bệnh, cha bệnh cần thực hiện đối chiếu thông tin trên thẻ BHYT với danh sách nhng trường hợp ngừng đóng nhưng không thu được thẻ BHYT do cơ quan BHXH chuyển. Phối hợp với cơ quan BHXH thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- BHXH Việt Nam (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9740/BYT-BH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 11/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/12/2015, Bộ Y tế đã ban hành Công văn  9740/BYT-BH qua đó đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với cơ quan BHXH trong việc thu hồi thẻ BHYT đối với những trường hợp người lao động tự ý ngừng việc nhưng không nộp lại thẻ BHYT.

- Để thu hồi thẻ BHYT đối với các trường hợp đã ngừng đóng BHYT nhưng không thu được thẻ BHYT, Thủ trưởng các đơn vị đề nghị cơ quan BHXH cung cấp phần mềm có cơ sở dữ liệu là các trường hợp đã ngừng đóng BHYT nhưng không thu được thẻ BHYT, có chức năng lọc số thẻ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT để thực hiện công tác rà soát kiểm tra, phát hiện các trường hợp nêu trên.

- Chỉ đạo các cơ sở, bộ phận thuộc quyền quản lý khi tiếp nhận hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh cần thực hiện đối chiếu thông tin trên thẻ BHYT với danh sách những trường hợp ngừng đóng nhưng không thu được thẻ BHYT do cơ quan BHXH chuyển.

 

Từ khóa: Công văn 9740/BYT-BH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297773