• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9763/VPCP-V.III năm 2016 giải quyết kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9763/VPCP-V.III
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9763/VPCP-V.III
V/v giải quyết kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Về các nội dung kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh Đồng Nai tại Công văn số 114/ĐĐBQH-VP ngày 24 tháng 10 năm 2016 (bản chụp đính kèm), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, giải quyết và trả lời trực tiếp bằng văn bản đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, QHQT;
- Lưu: VT, V.III (3b) NHL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9763/VPCP-V.III   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 14/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9763/VPCP-V.III

374

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329918