• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9765/VPCP-KGVX điều chỉnh Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9765/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 9765/VPCP-KGVX
V/v điều chỉnh Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- BLao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 5386/BGDĐT-PC ngày 01 tháng 11 năm 2016 về đề xuất điều chỉnh Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên. Đối với các đề án xin chuyển sang Chương trình công tác năm 2017, Bộ đề xuất thời gian trình cụ thể cho từng Đ án.

2. Đối với việc xin tạm dừng soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chính sách giáo viên làm tổng phụ trách đội: Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bn số 9501/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đán đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghnghiệp giai đoạn 2015 - 2020; Đề án điều chỉnh chương trình đào tạo, dạy nghề theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên, phù hợp với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017. Thời gian cụ thể do Bộ đề xuất đối với tng Đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Ng
uyễn Văn Tùng,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD
các V: TH, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3). Sơn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9765/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 14/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9765/VPCP-KGVX

316

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330013