• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Thu tiền sử dụng đất

 

Công văn 9771/VPCP-NN năm 2019 về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9771/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9771/VPCP-NN
V/v thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 9964/BTC-QLCS ngày 26 tháng 8 năm 2019), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 3842/BTP-PLDSKT ngày 03 tháng 10 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 5055/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 10 năm 2019) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Công văn số 4811/EVN-TCKT ngày 11 tháng 9 năm 2019) về việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính nghiên cứu ý kiến của Bộ Tư pháp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các văn bản nêu trên; chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất phương án, lộ trình phù hợp với quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 12696/VPCP-NN ngày 29 tháng 12 năm 2018; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, TNMT, CT;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn
Cao Lục, các Vụ: CN, KTTH, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9771/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9771/VPCP-NN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426951