• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9772/BYT-KCB năm 2015 thực hiện quy định quản lý chất lượng xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 9772/BYT-KCB
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9772/BYT-KCB
V/v thực hiện các quy định quản lý cht lượng xét nghiệm

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Giám đc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.

 

Thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định số 161/QĐ-BYT ngày 17/01/2012 về việc Quy định phân công phụ trách hoạt động chuyên môn kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm của 03 trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học (gửi kèm theo công văn này); căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định nêu trên tại các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc sở Y tế các tỉnh, thành phố, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tăng cường chỉ đạo và thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chnh và khắc phục các hạn chế trong thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn về xét nghiệm. Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về thiết lập kế hoạch quản lý chất lượng xét nghiệm; trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện; lãnh đạo phòng xét nghiệm; nhân viên quản lý chất lượng xét nghiệm và việc bảo đảm duy trì thường xuyên công tác kiểm soát chất lượng xét nghiệm.

2. Thực hiện đúng yêu cầu về nội kiểm, tham gia các chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm phù hợp với danh mục kỹ thuật, các loại xét nghiệm đang thực hiện tại đơn vị.

3. Tổ chức đánh giá chất lượng xét nghiệm định kỳ theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sử dụng Bảng kiểm thực hiện quy định, quy chế chuyên môn về xét nghiệm)./.

Khi cần thiết, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý chất lượng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, ĐT: 04.62733028; Fax: 04.62732289; Email: qlclxn.kcb@gmail.com hoặc Ths. Đào Nguyên Minh, ĐTDD 0913915225./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Các TTKCCLXN (đ
th/h);
- Lưu: VT, VPB, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9772/BYT-KCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 14/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9772/BYT-KCB

2.281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302821