• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đài truyền hình Việt Nam

Văn bản pháp luật về Phản ánh của Đài Truyền hình

 

Công văn 9778/VPCP-V.I năm 2018 xử lý kết quả xác minh phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam về dự án sử dụng đất sai mục đích ở tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9778/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9778/VPCP-V.I
V/v xử lý kết quả xác minh phản ánh của Đài THVN về các dự án sử dụng đất sai mục đích ở tỉnh Hòa Bình

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại Văn bản số 271/BC- UBND ngày 12 tháng 9 năm 2018 về kết quả xác minh thông tin phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam về các dự án sử dụng đất sai mục đích ở tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về các dự án liên quan đến đất rừng ở tỉnh Hòa Bình; công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng và Đài Truyền hình Việt Nam để cùng giám sát việc thực hiện pháp luật về đất đai tại địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: CN, NN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), LTS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9778/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 09/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9778/VPCP-V.I

357

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
396587