• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục đại học

Văn bản pháp luật về Kiểm định chất lượng giáo dục

 

Công văn 979/BGDĐT-KTKĐCLGD năm 2015 công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp năm 2015, 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 979/BGDĐT-KTKĐCLGD
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 979/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp trong các năm 2015, 2016 như sau:

1. Tiếp tục thành lập và kiện toàn đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục, đảm bảo đủ số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn để triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng và khảo thí của nhà trường; tạo điều kiện cho các cán bộ, giáo viên, giảng viên và nhân viên tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về khảo thí, tự đánh giá, đánh giá ngoài, các khóa đào tạo kiểm định viên... Phấn đấu tại mỗi đơn vị chuyên trách: đến cuối năm 2015, có ít nhất một cán bộ đã hoàn thành khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục và được cấp chứng chỉ; đến cuối năm 2016, có ít nhất một cán bộ được cử đi đào tạo thạc sĩ đo lường đánh giá giáo dục hoặc đào tạo tiến sĩ với đề tài luận án liên quan đến đảm bảo chất lượng và khảo thí.

2. Hằng năm, xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng công tác tự đánh giá, cải tiến chất lượng, đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục; đổi mới thi - kiểm tra, đánh giá trong nhà trường. Kế hoạch phải nêu được những công việc cần triển khai, thời gian thực hiện, biện pháp và nguồn lực, trách nhiệm của đơn vị chuyên trách đối với công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu từng bước hình thành văn hóa chất lượng bên trong nhà trường.

3. Tiếp tục triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục; cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT. Cụ thể như sau:

- Đối với 194 trường đại học, 197 trường cao đẳng và 118 trường trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (tính đến 31/01/2015): cần khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và đăng ký kiểm định chất lượng với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động (trước mắt là Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Đảm bảo đến hết năm 2016 tất cả các trường này được kiểm định chất lượng giáo dục.

- Đối với các trường chưa hoàn thành báo cáo tự đánh giá (khoảng 8% số trường đại học, cao đẳng và 41% số trường trung cấp chuyên nghiệp): cần khẩn trương hoàn thành báo cáo tự đánh giá trong năm 2015, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo và đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trong các năm 2016, 2017.

- Khuyến khích các trường, cơ quan chủ quản của các trường, các hiệp hội, các sở giáo dục và đào tạo (có các trường trung cấp chuyên nghiệp đóng trên địa bàn) tổ chức các hoạt động đánh giá chéo nhau để giúp từng trường nâng cao chất lượng tự đánh giá cũng như để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá. Coi hoạt động này như bước tập dượt trước khi chính thức liên hệ với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.

- Trong quá trình đánh giá, các trường cần lưu ý sử dụng các văn bản hợp nhất về các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng số 06/VBHN-BGDĐT , 08/VBHN-BGDĐT , 07/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) để đảm bảo tính cập nhật, tránh sai sót. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi, kiểm tra để các trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và đăng ký kiểm định với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Danh sách các trường hoàn thành hoặc cập nhật báo cáo tự đánh giá được định kỳ cập nhật trên website: www.moet.gov.vn.

4. Khuyến khích các trường triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT đối với một số ngành đào tạo, tiếp cận đánh giá theo tiêu chuẩn của các tổ chức khu vực và quốc tế như AUN, ABET, AACSB…

5. Tiếp tục thực hiện việc báo cáo hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng và cập nhật cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn hằng năm của Cục KTKĐCLGD.

6. Đề nghị nhà trường gửi file (word và pdf) kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015 (xem mục 2 Công văn này) đã được lãnh đạo nhà trường phê duyệt về Cục KTKĐCLGD qua email kehoachkiemdinh@gmail.com trước ngày 20/3/2015. Thống nhất cách đặt tên file (word và pdf) như sau: têntrường(khôngdấu)_kh_2015 (ví dụ: dhsphanoi_kh_2015.doc). Đối với những file bị lỗi hoặc không đúng yêu cầu (tại mục 2), Cục KTKĐCLGD có trách nhiệm phản hồi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được e-mail của nhà trường.

Trong quá trình triển khai, nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Cục KTKĐCLGD, 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại (04) 39747108, fax (04) 39747109, email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cơ quan chủ quản của các trường;
- Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam;
- Hiệp hội các trường CĐ, TC kinh tế - kỹ thuật;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục Nhà trường – Bộ QP;
- Vụ GDĐH, Vụ GDCN;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 979/BGDĐT-KTKĐCLGD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 03/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 979/BGDĐT-KTKĐCLGD

437

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267181