• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Công văn 9792/VPCP-ÐMDN năm 2018 về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần của Bộ Thông Tin và Truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9792/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9792/VPCP-ĐMDN
V/v danh mục ĐVSNCL chuyển thành CTCP của Bộ TT&TT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Thông Tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông Tin và Truyền thông (Công văn số 2898/BTTTT-TCCB ngày 29 tháng 8 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn số 11375/BTC-TCDN ngày 18 tháng 9 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6741/BKHĐT-PTDN ngày 25 tháng 9 năm 2018), Tư pháp (Công văn số 3443/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 9 năm 2018) (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Thông Tin và Truyền thông nghiên cứu, tiếp thu giải trình ý kiến các Bộ: Tài chính, Tư pháp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông Tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ:
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT,

- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9792/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 09/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9792/VPCP-ĐMDN

430

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
396685