• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 9820/VPCP-NN năm 2017 xin chủ trương chuyển giao diện tích đất quốc phòng về địa phương quản lý để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9820/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9820/VPCP-NN
V/v xin chủ trương chuyển giao diện tích đất quốc phòng về địa phương quản lý để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc Phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 1508/UBND-KGVX ngày 29 tháng 8 năm 2017 về việc xin chủ trương chuyển giao diện tích đất quốc phòng về địa phương quản lý để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xác định vị trí, diện tích đất quốc phòng không còn nhu cầu sử dụng để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; khi triển khai thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TNMT, VHTTDL;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, NC, TH, QHĐP; TGĐ
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN
(3b).NNT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9820/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9820/VPCP-NN

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361688