• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 985/TXNK-QLN năm 2013 bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 985/TXNK-QLN
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 985/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty cổ phần Hàng không Mê Công tại tỉnh Nghệ An.
(Lô 06 Tòa nhà Tecco, C1 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An)

 

Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 86/AMK ngày 17/06/2013 của Chi nhánh Công ty cổ phần Hàng không Mê Công tại tỉnh Nghệ An về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ:

- Khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý thuế quy định về Đại diện của người nộp thuế;

- Điều 138 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về việc: Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo đó, đề nghị Chi nhánh Công ty cổ phần Hàng không Mê Công tại tỉnh Nghệ An nộp bổ sung hồ sơ như sau:

- Nộp bản chính hoặc sao y bản chính Quyết định giải thể Chi nhánh; hoặc Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phải do người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành, trường hợp đại diện chi nhánh ban hành thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện hợp pháp;

- Sao y bản chính Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần hàng không Mêkông.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty cổ phần Hàng không Mê Công tại tỉnh Nghệ An được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn: Số 51 Xuân Diệu - Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội - SĐT: 043.719.7214/ Số nội bộ 1416;
- Lưu: VT, QLN (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đại diện của người nộp thuế là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện một số thủ tục về thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 138. Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

1. Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình, người nộp thuế phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan, trong đó nêu rõ các nội dung:

a) Tên người nộp thuế, mã số thuế;

b) Nội dung yêu cầu xác nhận;

c) Tài liệu chứng minh nội dung yêu cầu xác nhận.

2. Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế khi người nộp thuế có văn bản yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp không xác nhận phải có văn bản thông báo cụ thể lý do không xác nhận.

Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trước khi xác nhận, cơ quan hải quan gửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận.

Thời hạn phải trả kết quả cho người nộp thuế là trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu xác nhận của người nộp thuế.

3. Trong thời gian mười lăm ngày (kể từ ngày Tổng cục Hải quan phát hành văn bản xác nhận nợ thuế), Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của doanh nghiệp. Trường hợp xác định doanh nghiệp còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống kế toán thuế (KT559) và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp. Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổng cục thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp tại đơn vị mình.

4. Kể từ ngày Tổng cục Hải quan phát hành văn bản xác nhận nợ thuế, nếu doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì phải nộp đủ thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi nhận hàng.

5. Xác nhận nợ thuế của Tổng cục Hải quan có giá trị sau ba mươi ngày kể từ ngày ký văn bản. Doanh nghiệp phải cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tính đến ngày ký văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết đó.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 985/TXNK-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 27/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 985/TXNK-QLN

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
197174