• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9877/VPCP-KTTH năm 2016 về phản ánh của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9877/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9877/VPCP-KTTH
V/v phản ánh của Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về phản ánh của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 210/ĐĐBQH-VP ngày 04 tháng 11 năm 2016 liên quan đến các vướng mắc trong công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu xử lý và có văn bản trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

(Bản chụp văn bản số 210/ĐĐBQH-VP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm theo)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: CT, GTVT, YT, KHCN, NNPTNT, LĐTBXH (sao gửi kèm tài liệu);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TKBT, TH, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9877/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 16/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9877/VPCP-KTTH

348

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330274