• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


 

Công văn 9877/VPCP-NN năm 2020 về Dự thảo Chỉ thị Thủ tướng về tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9877/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9877/VPCP-NN
V/v Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4803/BTNMT-TCMT ngày 04 tháng 9 năm 2020 về Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: CT, GTVT, XD, KH&CN, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KGVX, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02)
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9877/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9877/VPCP-NN

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458521