• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt


Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế

 

Công văn 9896/TXNK-CST năm 2020 về thuế tiêu thụ đặc biệt điều hòa dưới 90.000 BTU do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 9896/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9896/TXNK-CST
V/v thuế TTĐB điều hòa dưới 90.000 BTU

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam.
(Tòa nhà Viettel, 285 Cách mạng Tháng 8, Q.10, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 2408/CV-MEVN ngày 24/8/2020 của Phòng Phân loại hàng hóa & Biểu thuế về thuế tiêu thụ đặc biệt cho phụ kiện hệ thống điều hòa công suất nhỏ hơn 90.000 BTU, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính thì đối với mặt hàng điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB: trường hợp cơ sở sản xuất bán hoặc cơ sở nhập khẩu nhập tách riêng từng bộ phận là cục nóng hoặc cục lạnh thì hàng hóa bán ra hoặc nhập khẩu (cục nóng, cục lạnh) vẫn thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB như đối với sản phẩm hoàn chỉnh (máy điều hòa nhiệt độ hoàn chỉnh).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam nhập khẩu cục nóng, cục lạnh của hệ thống điều hòa dưới 90.000 BTU và các phụ kiện kèm theo được khai báo đồng bộ theo hệ thống điều hòa trung tâm có công suất dưới 90.000 BTU thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Hàng hóa:
...

h) Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008, tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều 2 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối với mặt hàng điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB: trường hợp cơ sở sản xuất bán hoặc cơ sở nhập khẩu nhập tách riêng từng bộ phận là cục nóng hoặc cục lạnh thì hàng hóa bán ra hoặc nhập khẩu (cục nóng, cục lạnh) vẫn thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB như đối với sản phẩm hoàn chỉnh (máy điều hoà nhiệt độ hoàn chỉnh).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9896/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 16/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9896/TXNK-CST

51

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455304