• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 9917/VPCP-NN năm 2017 thực hiện thí điểm tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9917/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9917/VPCP-NN
V/v thực hiện thí điểm tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hà Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại Công văn số 105/BC-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2017 thực hiện thí điểm tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công văn số 9267/VPCP-NN ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ t
ướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TNMT, NN&PTNT, TP, TC, XD, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT; Các Vụ: PL, KTTH;
- Lưu: VT, NN (2)Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9917/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9917/VPCP-NN

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361879