• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Mã HS


Văn bản pháp luật về Thức ăn chăn nuôi

 

Công văn 994/BTC-TCHQ năm 2014 áp mã HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 994/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 994/BTC-TCHQ
V/v áp mã HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Việc áp mã HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ pháp lý ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi nhập khẩu:

Theo các qui định tại:

+ Điều 9 Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/1/2006 qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài qui định: "Bộ Thương mại, các Bộ quản lý chuyên ngành thống nhất với Bộ Tài chính để công bố mã số HS của hàng hóa…;

+ Điều 8 Nghị định 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ qui định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định: "Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình khi ban hành các quy định, hoặc xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện theo đúng các quy định của Nghị định này; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc triển khai thực hiện Công ước HS và xây dựng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam".

Thì các Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép nhập khẩu vào Việt Nam kèm theo các Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 và số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã có sự thống nhất về mã số HS của Bộ Tài chính tại các công  văn số 2827/TCHQ-GSQL ngày 21/5/2009, số 2944/TCHQ-GSQL ngày 24/6/2008, số 4585/TCHQ-GSQL ngày 29/9/2006 và số 3441/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2007 là phù hợp với qui định.

- Thực tiễn vướng mắc:

Vì Danh mục quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NNPTNT) có số lượng mặt hàng rất lớn, nhiều mặt hàng phức tạp về tên gọi và thành phần cấu tạo khó khăn trong việc xác định chính xác mã số chi tiết nên trong quá trình thực hiện mới phát hiện một số mặt hàng tại Danh mục do Bộ NNPTNT ban hành và Biểu thuế do Bộ Tài chính ban hành có sự khác nhau về mã số chi tiết.

Khi phát hiện vướng mắc, Bộ Tài chính đã có công văn số 12151/BTC-TCHQ ngày 12/9/2013 gửi Bộ NNPTNT để trao đổi thống nhất lại việc áp mã HS đối với một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

- Ý kiến của Bộ NNPTNT và xem xét của Bộ Tài chính.

Bộ NNPTNT đã có các công văn số 2603/BNN-CB ngày 05/8/2013, số 3305/BNN-CN ngày 16/9/2013 và số 3514/BNN-CN ngày 02/10/2013 gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét áp mã số HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do các doanh nghiệp nhập khẩu theo các Danh mục ban hành kèm theo các Quyết định nêu trên của Bộ NNPTNT.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ NNPTNT, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Bộ NNPTNT các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi áp dụng mã HS đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam như sau:

- Từ ngày 10/8/2012 trở về trước: Mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được áp mã HS theo các Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 và Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT.

- Từ ngày 10/8/2012 trở đi:  Mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu áp mã HS theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Bộ NNPTNT hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng; (để b/c);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để t/h);
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để t/h);
- Hiệp Hội thức ăn chăn nuôi VN (để t/h);
- Công ty TNHH TM SX Mỹ Nông (để t/h);
- Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam (để t/h);
- Cty TNHH TM và XNK Ke Long (để t/h);
- Website Hải quan điện tử (để thông báo);
- Lưu: VT, TCHQ (17)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Điều 8. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình khi ban hành các quy định hoặc xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện theo đúng các quy định của Nghị định này; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc triển khai thực hiện Công ước HS và xây dựng Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Công bố danh mục hàng hóa theo mã số HS và điều chỉnh danh mục hàng hóa tại các phụ lục 01, 02, 03

1. Bộ Thương mại, các Bộ quản lý chuyên ngành thống nhất với Bộ Tài chính để công bố mã số HS của hàng hóa trong Biểu thuế xuất nhập khẩu đối với danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục số 01, 02, 03 Nghị định này.

2. Việc điều chỉnh danh mục hàng hóa quy định tại các Phụ lục số 02, 03 do Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Thương mại và các Bộ quản lý chuyên ngành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 994/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 994/BTC-TCHQ

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
219881