• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9948/VPCP-KGVX năm 2016 hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9948/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9948/VPCP-KGVX
V/v hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc (văn bản số 1127/UBDT-CSDT ngày 07 tháng 11 năm 2016) về việc hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Dân tộc sớm thực hiện theo chỉ đạo tại văn bản s 8700/VPCP-KGVX ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính ph.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Ph
ó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: V.
III, KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9948/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 18/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9948/VPCP-KGVX

387

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330558