• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Công văn 995/GSQL-GQ2 năm 2013 thay đổi danh sách tài sản cố định theo tiêu chuẩn mới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 995/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/GSQL-GQ2
V/v thay đổi danh sách tài sản cố định theo tiêu chuẩn mới

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
(Lô 12, đường D1, Khu CNC Sài Gòn, Quận 9, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 18-0913/TCHQ ngày 25/9/2013 của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (IPV) v/v thay đổi danh sách tài sản cố định theo tiêu chuẩn quản lý tài sản cố định mới, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về đối tượng và phạm vi áp dụng thì đối tượng bị điều chỉnh của Thông tư là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Như vậy, IPV thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 45/2013/TT-BTC dẫn trên.

Khoản 11 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn cụ thể việc phân bổ giá trị còn lại của những tài sản cố định đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư 203/2009/TT-BTC , đề nghị IPV nghiên cứu thực hiện.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty TNHH Intel Products Việt Nam được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

...

11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này được thực hiện đối với từng tài sản cố định (sau đây viết tắt là TSCĐ) của doanh nghiệp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 995/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 09/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 995/GSQL-GQ2

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209942