• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thẩm định đánh giá tác động môi trường


 

Công văn 9975/VPCP-NN năm 2020 ban hành Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9975/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9975/VPCP-NN
V/v ban hành Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Tư pháp

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 42/TTr-BTNMT ngày 03 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan làm rõ về sự cần thiết ban hành Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường tại thời điểm hiện nay khi Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, XD, GTVT, CT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, CN, PL, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT,NN (2).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9975/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 27/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9975/VPCP-NN

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458524