• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn điện lực Việt Nam

 

Công văn 9986/VPCP-ĐMDN năm 2018 về thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9986/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9986/VPCP-ĐMDN
V/v thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 7487/BCT-TCCB ngày 17 tháng 9 năm 2018) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5963/BKHĐT-PTDN ngày 28 tháng 8 năm 2018), Tài chính (Công văn số 10584/BTC-TCDN ngày 30 tháng 8 năm 2018), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3446/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 21 tháng 8 năm 2018), Tư pháp (Công văn số 2892/BTP-PLDSKT ngày 07 tháng 8 năm 2018) về việc thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập mới các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN trước ngày 20 tháng 10 năm 2018 (hồ sơ gửi kèm theo).

- Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP, NV, LĐ-TB&XH;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, CN, TH, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Hòa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9986/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 15/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9986/VPCP-ĐMDN

408

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
396972