• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Chính sách tinh giản biên chế

 

Công văn 9990/BTC-NSNN năm 2017 về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và 26/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 9990/BTC-NSNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9990/BTC-NSNN
V/v nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực Trung ương

Về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ tại Công văn số 2527/BNV-TCCB ngày 15/5/2017 về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; theo đó tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư đã quy định:

“Nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của các địa phương bao cả phần ngân sách nhà nước cấp đthực hiện chính sách tinh giản biên chế, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tui nghỉ hưu cho các đối tượng do địa phương quản lý theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bnhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời bãi bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Vì vậy, căn cứ chế độ quy định, số đối tượng Bộ Nội vụ đã thm tra, danh sách và kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chờ đủ tui nghỉ hưu và chính sách nghỉ hưu trước tuổi do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bố trí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương của địa phương hàng năm để thực hiện chi trả chế độ chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đối tượng tinh giản biên chế, chờ đủ tuổi nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tui thuộc địa phương quản lý (phần kinh phí ngân sách nhà nước cấp, không bao gồm nhu cầu kinh phí cơ quan, đơn vị tự đảm bảo theo quy định). Đồng thời tng hợp nhu cầu kinh phí đã thực hiện (phần NSNN cấp) vào báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện CCTL hàng năm gi Bộ Tài chính đthẩm định.

Riêng kinh phí ngân sách trung ương phải bổ sung để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các hồ sơ đã có ý kiến thẩm định của Bộ Nội trước ngày 15/8/2017 được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, có báo cáo cụ thể theo từng đợt tinh giản biên chế ở địa phương như: (i) Số đối tượng, nhu cầu kinh phí địa phương đề nghị; (ii) Sđối tượng Bộ Nội vụ thẩm tra; (iii) S đi tượng, kinh phí Bộ Tài chính đã tạm cấp; (iv) Số đối tượng, nhu cầu kinh phí đã thực hiện (kèm Biu mẫu chi tiết để xác định kinh phí của từng đối tượng) gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2017 để thẩm định, bổ sung riêng, không tổng hợp vào báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện CCTL năm 2017.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- S
TC, Sở Nội vụ các tnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp ch
ế;
- Vụ HCSN;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Điều 13. Nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo phân cấp ngân sách hiện hành
...
2. Đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP do địa phương quản lý do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương 100% nhu cầu kinh phí tinh giản biên chế do ngân sách Nhà nước cấp bổ sung.

*Khoản này bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 6 Thông tư 67/2017/TT-BTC

Điều 6. Tổ chức thực hiện
...
3. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP
...
4. Nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của các địa phương bao gồm cả phần ngân sách nhà nước cấp để thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu cho các đối tượng do địa phương quản lý theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP), Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 26/2015/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9990/BTC-NSNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 28/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9990/BTC-NSNN

557

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365135