• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 5710/BHXH-TCKT năm 2017 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện tháng 01, tháng 02 năm 2018 do bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 5710/BHXH-TCKT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5710/BHXH-TCKT
V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01, tháng 02 năm 2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Căn cứ Thông báo số 573/TB-VPCP ngày 14/12/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức; để thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người hưởng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, BHXH Việt Nam thông báo kế hoạch cấp kinh phí và tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01, tháng 02 năm 2018 như sau:

1. Đối với chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01 năm 2018

BHXH Việt Nam cấp kinh phí cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) để thực hiện chi trả theo lịch chi trả đã ký hợp đồng giữa cơ quan BHXH và cơ quan Bưu điện.

2. Đối với chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02 năm 2018

- BHXH tỉnh phối hợp với cơ quan Bưu điện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chi trả cho người hưởng tại các điểm chi trả từ ngày 01/02/2018 và xong trước ngày 10/02/2018; yêu cầu cơ quan Bưu điện kịp thời thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả của tháng 02 năm 2018.

- BHXH Việt Nam cấp kinh phí cho BHXH tỉnh tổ chức chi trả kịp thời cho người hưởng.

3. Đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các cấp phối hợp thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01, tháng 02 năm 2018 cho người hưởng đầy đủ, kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban THCS BHXH;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, TCKT (3).

KT. TNG GIÁM ĐC
PHÓ TNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

 

 

 

- Khoản này bị thay thế bởi Mục 4 Công văn 176/BHXH-TCKT năm 2018

4. Nội dung Công văn này thay thế Khoản 2 Công văn số 5710/BHXH-TCKT ngày 20/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01, tháng 02 năm 2018./..

Xem nội dung VB
Khoản này bị thay thế bởi Mục 4 Công văn 176/BHXH-TCKT năm 2018
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5710/BHXH-TCKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 20/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5710/BHXH-TCKT

291

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374175